Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας myΔΕΗ

1. Εισαγωγή

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία "myΔΕΗ" δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους λογαριασμούς του τελευταίου κυλιόμενου έτους, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (sms / email) σχετικά με την έκδοση των νέων λογαριασμών τους (ημερομηνία έκδοσης - συνολικό ποσό πληρωμής - ημερομηνία λήξης) και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά, με χρήση κάρτας (προπληρωμένη, πιστωτική, χρεωστική) των περισσοτέρων τραπεζών, είτε μέσω της υπηρεσίας e-banking της τράπεζάς τους. Επιπλέον, όσοι έχουν συνάψει διακανονισμό, θα μπορούν να βλέπουν τις δόσεις (ποσό εκάστοτε δόσης και ημερομηνία πληρωμής) και τους ειδικούς όρους που διέπουν το διακανονισμό.

1.1 Η Υπηρεσία myΔΕΗ της ΔΕΗ παρέχεται δωρεάν στους πελάτες της, ο εκάστοτε δε χρήστης με την εγγραφή του, μπορεί να έχει αυτόματα πρόσβαση σε όλους του λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδονται στο όνομα του, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που δήλωσε κατά την εγγραφή ταυτίζονται με αυτά που έχει δηλώσει στη ΔΕΗ και διατηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα.

1.2 Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας δε διακόπτεται καταρχήν η έντυπη αποστολή του λογαριασμού. Ωστόσο, για τα ακίνητα που είναι συνδεδεμένα στη Χαμηλή Τάση, δηλαδή οικίες, γραφεία, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί, εφόσον το επιθυμεί, τη λήψη μόνον ηλεκτρονικού λογαριασμού.

1.3 Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός φέρει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία - βάσει του Νόμου 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα») - που φέρει και το έντυπο τιμολόγιο/λογαριασμός που εκδίδεται από τη ΔΕΗ και αποστέλλεται ταχυδρομικά.

1.4 Η ΔΕΗ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά το παρόν κείμενο αναφορικά με την εκάστοτε προσθήκη ή τροποποίηση.

1.5 Η ΔΕΗ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Υπηρεσία. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής διακοπής της Υπηρεσίας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες λόγω αναβάθμισης ή συντήρησης της Υπηρεσίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

2. Εγγραφή και πρόσβαση στην Υπηρεσία myΔΕΗ

2.1 Η εγγραφή στην υπηρεσία myΔΕΗ γίνεται μέσω σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, στο www.dei.gr. Ο εκάστοτε χρήστης είναι απαραίτητο να δηλώσει τα παρακάτω στοιχεία, όπως ενδεικτικά τον Κωδικό Εταίρου που αναγράφεται στον λογαριασμό του, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (μόνον τα τελευταία τέσσερα νούμερα), το αριθμό του κινητού τηλεφώνου και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

2.2 Εάν τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία επιβεβαιωθούν, τότε η εγγραφή ολοκληρώνεται άμεσα, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω τηλεφωνική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ ΑΕ. Διευκρινίζεται ότι οι πελάτες υποχρεούνται βάσει των προβλεπομένων στον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 832/τΒ/07.04.2013), να έχουν δηλώσει στη ΔΕΗ τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε οι λογαριασμοί ρεύματος να εκδίδονται στο όνομά τους.

2.3 Στους χρήστες που είναι νομικά πρόσωπα, θα πρέπει κατά την εγγραφή να επισυναφθεί επιπλέον σχετική ενυπόγραφη αίτηση του εκπροσώπου της Εταιρείας, με την οποία θα δηλώνεται η επιθυμία εγγραφής στην υπηρεσία myΔΕΗ. Για την οριστικοποίηση της εγγραφής, εκπρόσωπος της ΔΕΗ ενδέχεται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιωθούν (ταυτοποιηθούν) τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και να προσκομισθούν τυχόν πρόσθετα έγγραφα εφόσον απαιτηθούν. Στους πελάτες με πολλαπλό λογαριασμό, κατά την εγγραφή, πέραν του ΑΦΜ, θα πρέπει να δηλώνεται ο Κωδικός του Πολλαπλού Λογαριασμού.

2.4 Όλοι οι χρήστες (φυσικά πρόσωπα - νομικά πρόσωπα - πελάτες με πολλαπλό λογαριασμό) θα πρέπει να ενημερωθούν και αποδεχθούν τους όρους της Υπηρεσίας myΔΕΗ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εγγραφής.

2.5 Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας myΔΕΗ, αποστέλλεται SMS με τον προσωπικό κωδικό πρόσβαση (password) στον αριθμό κινητού που έχει δηλωθεί στην αίτηση από το χρήστη, και σχετικό e-mail με το link ολοκλήρωσης της εγγραφής. Κατά την πρώτη σύνδεση του χρήστη/συνδρομητή στο ebill θα ζητηθεί για λόγους ασφάλειας να αλλάξει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) που έχει λάβει από τη ΔΕΗ.

2.6 Στην περίπτωση που τα προσωπικά στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή δεν επιβεβαιωθούν, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα, είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, είτε να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ΔΕΗ.

2.7 Εάν ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου που δηλώθηκε κατά την αρχική εγγραφή αλλάξει, τότε θα πρέπει το σχετικό έγγραφο να υποβληθεί εκ νέου στη ΔΕΗ είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, είτε κατόπιν επίσκεψης σε Κατάστημα της ΔΕΗ. Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει το νέο αριθμό (ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην υπηρεσία myΔΕΗ, στην επιλογή “Διαχείριση Χρήστη”, ώστε να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς των ακινήτων του.

3. Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς Χρήστη

3.1 Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:

  • Δε θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι και δε θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.
  • Δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Υπηρεσίας και δε θα ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της ΔΕΗ ή και τρίτων.
  • Δε θα μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο και δε θα αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.
  • Δε θα εγκαταστήσουν και δε θα προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου.
  • Δε θα διαθέσουν και δε θα προωθήσουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, και δε θα εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΔΕΗ.
  • Δε θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της ΔΕΗ.
  • Δε θα αποκαλύψουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
  • Δε θα προβούν σε ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.
  • Δε θα επέμβουν στο περιεχόμενο των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οποίους έχουν λάβει πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας myΔΕΗ.

3.2 Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές τους υποχρεώσεις, η ΔΕΗ δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

4.1 Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται από τον εκάστοτε χρήστη δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο. Τα στοιχεία αυτά, συλλέγονται και διατηρούνται σε αρχείο της ΔΕΗ ΑΕ. Σκοπός της συλλογής και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων είναι η πιστοποίηση των εγγεγραμμένων χρηστών και η υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από την υπηρεσία myΔΕΗ.

4.2 Ο χρήστης διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. (Ν. 2472/97 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4139/2013).

5. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Υπηρεσία οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 800 900 1000 ή ηλεκτρονικά στο www.dei.gr.